Podmienky vrátenia peňazí

Vrátenie peňazí je možné uplatniť odstúpením od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 občianskeho zákonníku právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia. Finančná čiastka bude vrátená na bankový účet spotrebiteľa podľa dohody so spotrebiteľom.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďaľšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutečnosť oznámi dodávateľovi, napr. elektronicky na emailovú adresu reklamace@danare.cz alebo písomne v mieste prevádzky dodávateľa. Pri odstúpení odporúčame uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o zakúpení tovaru. Zásielky z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané budú vrátené odosielateľovi. Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na miesto prevádzky dodávatľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pro vrátenie plnej čiastky musí byť tovar zaslaný späť dodávateľovi v neporušenom stave, nepoškodené, kompletné (s príslušenstvom a všetkými poskytnutými dokladmi a originálnym obalom). V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradit predovšetkým náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu odpovedajúcim spôsobem znížená.).

Rozpor z kúpnej zmluvy
V prípade, že vec pri prevzatí kupujícím nie je v zhode s kúpnou zmluvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje sa v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Tým oddelenia reklamací společnosti DANARE a.s. je tu pro Vás.